Regulamin udzielania patronatu medialnego

REGULAMIN UDZIELANIA PATRONATU MEDIALNEGO PRZEZ NEWTECH.LAW

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady udzielania patronatu medialnego przez newtech.law.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Portalu – należy przez to rozumieć portal newtech.law,
 • Wydawcy – należy przez to rozumieć WiW Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 10,
 • Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną) ubiegający się o przyznanie patronatu medialnego przez Portal,
 • Wydarzeniu – należy przez to rozumieć imprezy oraz przedsięwzięcia organizowane przez Organizatora,
 • Patronacie – należy przez to rozumieć patronat medialny udzielany Organizatorowi przez Portal na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie Patronatu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 1. Warunkiem formalnym uzyskania Patronatu jest przesłanie Wniosku na adres: marketing@wardynski.com.pl najpóźniej na 14 dni przed Wydarzeniem.
 2. Patronatem mogą zostać objęte Wydarzania charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym, w szczególności o tematyce prawniczej, gospodarczej, społecznej, nowo technologicznej, związanej z administracją publiczną (m.in. w kontekście dostępu obywateli do prawa), promujące dobre praktyki w relacjach międzynarodowych, skierowane do prawników, aplikantów, studentów, osób poszukujących pomocy prawnej, inwestorów, kadry zarządzającej średnich i dużych przedsiębiorstw, działów HR, organizacji pozarządowych.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielania Patronatu bez wskazania przyczyny.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo wycofania już udzielonego Patronatu z ważnych przyczyn.
 5. Patronatem nie będą obejmowane w szczególności Wydarzenia:
 • naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub normy obyczajowe,
 • organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań politycznych.
 1. Organizator otrzyma informację w sprawie udzielenia Patronatu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpływu Wniosku. O treści decyzji Organizator zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe wskazane we Wniosku.
 2. W przypadku decyzji pozytywnej, Organizator otrzyma drogą mailową informację o możliwych świadczeniach ze strony Portalu w ramach Patronatu.
 3. Objęcie Patronatem danego Wydarzenia przez Portal nie oznacza wsparcia organizacyjnego lub finansowego i nie może stanowić podstawy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Portalu lub Wydawcy.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacjach dotyczących Wydarzenia udostępnionych mu przez Organizatora.
 5. Przesłanie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wniosek o udzielenie patronatu – załącznik do Regulaminu udzielania patronatów medialnych przez newtech.law