Blockchain / DLT w polskiej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

W
jednym
z poprzednich artykułów
pisałem o fintechu w ówczesnym projekcie
polskiej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Wątków fintechowych
znalazło się w nim całkiem sporo, co niewątpliwie miało stanowić odpowiedź na
jedną ze zidentyfikowanych barier strukturalnych dla rozwoju rynku kapitałowego
w Polsce, określoną jako przestarzałe
technologie lub brak technologii w kluczowych segmentach rynku, w tym
niewystarczające inwestycje w rozwiązania FinTech
.

Ostateczna wersja SRRK, przyjęta przez Radę Ministrów 1 października 2019 r., w dalszym ciągu poświęca wiele uwagi fintechowi. Wśród wskazanych w Strategii pięciu fundamentalnych zasad, które powinny przyświecać jej wdrażaniu, znalazło się również wykorzystywanie konkurencyjnych nowych technologii. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich kilku latach trudno o inną technologię, która wywołałaby tyle zainteresowania na rynkach finansowych co DLT / blockchain, naturalne wydaje się jej uwzględnienie w SRRK.

Strategia
zwraca przy tym uwagę na dotychczasowe wysiłki rozmaitych grup i zespołów zajmujących
się tematyką blockchainową, m.in. grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i
blockchain, która została utworzona w ramach strumienia ds. rejestrów
rozproszonych w zespole zadaniowym „Od papierowej do cyfrowej Polski”
funkcjonującym przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Dotychczas większość
rezultatów prac podobnych zespołów miała charakter wyłącznie ekspercko-akademicki,
mimo że niektóre z realizowanych projektów miały potencjał praktyczny w
obszarach będących również przedmiotem SRRK.

Jeden
z postulatów zawartych w Strategii wprost odnosi się do tej grupy technologii –
został on określony jako wprowadzenie ram
prawnych dla technologii rozproszonego rejestru (DLT) i pozycjonowania aktywów
kryptograficznych na polskim rynku
. Zgodnie z SRRK należy się spodziewać,
że w ciągu kilku lat rozwój regulacji UE doprowadzi do ujednolicenia
pozycjonowania aktywów kryptograficznych (przez termin ten Strategia wydaje się
rozumieć przede wszystkim instrumenty finansowe posiadające formę
kryptograficzną, np. blockchainowych tokenów), z rozliczeniem do i z walut fiducjarnych lub za pomocą swapów
tokenowych
. Strategia proponuje, aby w związku z tym przewidywaniem
przeanalizować możliwości wykorzystania DLT na rynku kapitałowym oraz proponuje
konkretny projekt w tym zakresie – pilotażowy
program krajowy, który mógłby ocenić rozwiązania w odniesieniu do papierów
wartościowych spółek prywatnych, z wykorzystaniem zatwierdzonego rozproszonego
rejestru (tzw. permissioned blockchain)
.

SRRK
sugeruje również, że doświadczenia zdobyte przy okazji takiego projektu powinny
zostać wykorzystane poprzez kształtowanie przyszłych regulacji dotyczących
blockchaina czy tokenizacji na szczeblu unijnym, wprost mówiąc o „lobbingu w
Brukseli”. Zgodnie ze strategią wprowadzanie technologii blockchainowych w
Polsce powinno iść zatem ramię w ramię z odpowiednim rozwojem regulacji oraz
dbaniem o przyjęcie odpowiedniego podejścia przez Unię Europejską.

W
innym miejscu SRRK rozwija wątek wykorzystania technologii blockchain do obrotu
wtórnego papierami wartościowymi spółek prywatnych, postulując stworzenie podstaw prawnych, regulacyjnych i
operacyjnych w celu uruchomienia rynków prywatnych funkcjonujących w różnych
modelach, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np. blockchain, dla
uprawnionych kontrahentów, obrót detaliczny peer-to-peer
, oraz wyraźnie
wspominając w tym kontekście instytucję prostej spółki akcyjnej.

Ostateczna
wersja strategii podtrzymuje również wprowadzenie „piaskownicy regulacyjnej”
dla przedsiębiorców z sektora fintech. Choć postulat ten odnosi się do szeroko
rozumianego rynku innowacji finansowych, w Polsce szczególnie gorąco był
rekomendowany przez branżę blockchainową jeszcze w 2016 r. W tym sensie
piaskownica regulacyjna – choć Strategia nie proponuje szczegółów tego
rozwiązania, które jak wiadomo mogą być zróżnicowane – jest również tematem
istotnym z punktu widzenia rozwiązań blockchainowych.

SRRK
wspomina także rozważenie zastosowania rozwiązań polegających na wdrożeniu technologii
blockchain w kontekście skarbowych produktów oszczędnościowych, przede
wszystkim obligacji skarbowych (także w kontekście ich tokenizacji), jak
również wykorzystania blockchaina w rozliczaniu rynku instrumentów pochodnych
OTC. Ta ostatnia propozycja uzasadniona jest podniesieniem konkurencyjności
polskiego rynku w drodze wspierania rozwiązań służących dalszemu rozwojowi
infrastruktury transakcyjnej i posttransakcyjnej dla instrumentów pochodnych
niepodlegających obowiązkowi centralnego rozliczania. Chodzi w niej o
przeprowadzenie studium wykonalności dla wykorzystania technologii blockchain
(lub innej nowoczesnej technologii) w rozliczaniu transakcji pochodnych
rozliczanych bilateralnie, która to technologia mogłaby przyczynić się do
wzrostu przewagi oraz atrakcyjności polskiego rynku.

Zawarte w SRRK plany i postulaty związane z technologią blockchain są ciekawe oraz bez wątpienia ambitne. Jednocześnie pozostają na dość wysokim poziomie ogólności – jest to jednak stosunkowo naturalne dla dokumentu o charakterze strategicznym. Kolejne działania pokażą, w jakim stopniu interesujące propozycje zostaną przekute w praktykę.

Jacek Czarnecki

Poprzedni wpis
Weryfikacja wieku przy dostępie do treści pornograficznych
Następny wpis
Dematerializacja papierów wartościowych po polsku – chaos czy genialny plan?