Opublikowano Kategorie zmiany w prawie

Regulatory Fitness Check – jak przedsiębiorca może wpłynąć na uproszczenie przepisów UE?

Obciążenie przepisami regulacyjnymi przedsiębiorców działających w UE jest ogromne. Nawet dużym przedsiębiorstwom może sprawiać kłopoty zidentyfikowanie i śledzenie wszystkich istotnych dla biznesu regulacji zawartych w unijnych aktach prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisach tzw. miękkiego prawa. Problem nadmiaru regulacji ma być rozwiązany na poziomie unijnym w ramach programu Refit (Regulatory Fitness and Performance Program). Tym razem przepisy mają być tworzone w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy otrzymali niespotykaną do tej pory szansę realnego wpływu na kształt nowych wymogów regulacyjnych.

Reforma przepisów regulacyjnych w UE

Tocząca się od dwóch lat reforma jest kompleksowa i dotyczy 21 zidentyfikowanych obszarów, w tym ochrony zdrowia, żywności, rolnictwa, chemikaliów, sektora finansowego, telekomunikacji czy też zasad prowadzenia działalności gospodarczej.  Co szczególnie istotne, opracowywane zmiany w prawie mają być efektem dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami, w tym przede wszystkim przedsiębiorcami z danej branży i ich organizacjami. Dialog jest prowadzony już na etapie identyfikacji najbardziej problematycznych przepisów, a więc nie polega jedynie na konsultowaniu gotowych rozwiązań prawnych. Celem reformy nie jest deregulacja, lecz opracowanie nowych, efektywniejszych regulacji prawnych w tych obszarach, w których jest to szczególnie istotne, oraz usunięcie tych regulacji, które są zbędne.

Jaki wpływ może mieć przedsiębiorca na swoje otoczenie regulacyjne?

Przedsiębiorcy mogą wpłynąć na kształt nowych przepisów, przesyłając propozycje usprawnienia przepisów, wraz z opisem istniejącego problemu i wskazaniem negatywnego wpływu istniejącej regulacji na prowadzoną działalność gospodarczą i jej konkurencyjność za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

Każdego miesiąca wpływa od kilku do kilkunastu zgłoszeń, a niektóre z nich skutkują uruchomieniem prac legislacyjnych. Przykładowo w obszarze żywności wskutek wniosków organizacji producentów i w oparciu o rozwiązania przez nich zasugerowane Komisja pracuje nad zmianą regulacji dotyczących materiałów do kontaktu z żywnością (rozporządzenie 1935/2004), a także regulacji dotyczących pozostałości leków weterynaryjnych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (dyrektywa 1996/23/EC).

Co więcej zgłaszający zawsze otrzymuje informację zwrotną od Komisji, np.:

Submission ID 672 on Consumer Credit Directive 2008/48/EC has been taken on board by the REFIT PLATFORM. Once submitted to the Platform members, you will be able to follow the status of your submission via the following link (http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/index_en.htm).

Thank you for your submission which is related to Commission Regulation No 543/2008. Please note that the Commission is currently carrying out an external 'Study on the state of play of processing technologies and the absorption of water in poultry meat’ which covers the subject raised in your submission. The results of this study should be available by the end of 2016.

Kto zapłaci za reformę?

Jak nietrudno przewidzieć, koszty wprowadzenia w życie nowych przepisów poniosą przedsiębiorcy, ponieważ to oni będą musieli je zaimplementować w praktyce. Choć Komisja Europejska deklaruje, że jej celem jest zmniejszenie kosztów spełniania wymagań regulacyjnych, nieuniknione są wydatki związane ze zmianą otoczenia regulacyjnego. Jak pokazuje doświadczenie, mogą być one spore. Przykładowo wprowadzenie w życie nowych zasad etykietowania żywności zawartych w rozporządzeniu 1169/2011 kosztowało przedsiębiorców około 100 mln EUR.  Warto więc skorzystać z okazji i zadbać o to, by przepisy, którym te koszty będą towarzyszyć, były łatwe do stosowania przez przedsiębiorców i umożliwiały im wzrost konkurencyjności na rynku.